Xem thêm: fiscal year expenditure retail

fiscal trong tin tức

Ví dụ collocations

fiscal discipline kỷ luật tài chính
fiscal year năm tài chính
monetary and fiscal tiền tệ và tài chính
through fiscal thông qua tài chính

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018