Xem thêm: stone town waist

flat trong tin tức

Ví dụ collocations

London flat London phẳng
ended flat kết thúc bằng phẳng
fell flat ngã bẹp
get out of my flat ra khỏi căn hộ của tôi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018