Xem thêm: aircraft deck grounded

fleet trong tin tức

Ví dụ collocations

bus fleet đội xe buýt

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018