Xem thêm: smooth avoid machine

flow trong tin tức

Ví dụ collocations

blood flow lưu lượng máu
capital flows dòng vốn
cash flow dòng tiền
flows between chảy giữa
flows through chảy qua

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018