Xem thêm: transparency fundraising thunder

folk trong tin tức

Ví dụ collocations

Vietnamese folk Dân gian việt nam
folk opera opera dân gian

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018