Xem thêm: spire preacher immunity

fundraising trong tin tức

Ví dụ collocations

launch an international fundraising ra mắt gây quỹ quốc tế

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019