Xem thêm: procession punch coffin

funeral trong tin tức

Ví dụ collocations

attended the funeral tham dự đám tang
funeral of a fallen soldier đám tang của một người lính ngã xuống
funeral procession rước dâu
funeral rites nghi thức tang lễ
nationalist mob during the funeral mob quốc gia trong đám tang

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018