Xem thêm: inspire hallmark optimistic

generation trong tin tức

Ví dụ collocations

next-generation thế hệ kế tiếp
power generation sản xuất điện
previous generations thế hệ trước
three generations ba thế hệ
younger generation thế hệ trẻ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018