Xem thêm: United Arab Emirates massacre annul

genocide trong tin tức

Ví dụ collocations

so-called Armenian genocide cái gọi là diệt chủng người Armenia

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018