Xem thêm: premium Muslim convoy

geopolitical trong tin tức

Ví dụ collocations

geopolitical risks rủi ro địa chính trị
geopolitical tensions căng thẳng địa chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019