Xem thêm: craft couple waist

guest trong tin tức

Ví dụ collocations

guest rooms phòng khách
guest workers công nhân khách
hotel guests hướng dẫn viên khách sạn
special guests khách mời đặc biệt
state guest khách nhà nước

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018