Xem thêm: capsize republicans Malaysia

helicopter trong tin tức

Ví dụ collocations

Force helicopter Lực lượng trực thăng
Kobe Bryant's helicopter Máy bay trực thăng của Kobe Bryant
died in a helicopter crash chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng
helicopter crashed máy bay trực thăng bị rơi
police helicopter cảnh sát trực thăng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018