Xem thêm: reopen cruel forget

hesitate trong tin tức

Ví dụ collocations

hesitate to take the same ngần ngại để cùng
not hesitate không ngần ngại
t hesitate do dự

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018