Xem thêm: breathe beach storm

hurricane trong tin tức

Ví dụ collocations

5 hurricane 5 cơn bão
hit by hurricanes bị bão tấn công
hurricane-force winds gió bão mạnh
hurricane season mùa bão

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018