Xem thêm: caliphate communism sabotage

ideology trong tin tức

Ví dụ collocations

ISIS ideology Hệ tư tưởng ISIS

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018