Xem thêm: immigration legal basis

illegal trong tin tức

Ví dụ collocations

Syrian offshoot of the illegal Syria offshoot bất hợp pháp
illegal acts hành vi bất hợp pháp
illegal fishing đánh cá bất hợp pháp
illegal immigrants Người nhập cư bất hợp pháp
offshoot of the illegal PKK nhánh của PKK bất hợp pháp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018