Xem thêm: tranche Phoenix authoritarian

immune trong tin tức

Ví dụ collocations

immune cells tế bào miễn dịch
immune system Hệ thống miễn dịch
not immune không miễn dịch

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018