Xem thêm: abdicate emperor monarchy

imperial trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018