Xem thêm: enthronement emperor abdicate

imperial trong tin tức

Ví dụ collocations

imperial couple cặp đôi hoàng gia
imperial family Gia đình hoàng gia
imperial system hệ thống đế quốc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018