Xem thêm: conflict broad instance

implication trong tin tức

Ví dụ collocations

order and reviewing the implications đặt hàng và xem xét các tác động

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018