Xem thêm: vacant notoriety kneel

implore trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018