Xem thêm: growth society innovation

improvement trong tin tức

Ví dụ collocations

make improvements Làm cải tiến
self-improvement tự cải thiện
significant improvement cải thiện đáng kể

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018