Xem thêm: benchmark observation chimpanzee

indicative trong tin tức

Ví dụ collocations

indicative votes phiếu chỉ định

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019