Xem thêm: inquest continent entrepreneur

influential trong tin tức

Ví dụ collocations

more influential ảnh hưởng nhiều hơn
most influential people người có ảnh hưởng nhất
most influential women phụ nữ có ảnh hưởng nhất

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018