Xem thêm: blackout showdown oust

interim trong tin tức

Ví dụ collocations

Venezuela's self-declared interim Tạm thời tự tuyên bố của Venezuela
declared himself interim president tuyên bố mình là chủ tịch lâm thời
interim leader lãnh đạo lâm thời
self-declared interim president tổng thống lâm thời tự tuyên bố
self-proclaimed interim president tự xưng tổng thống lâm thời

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018