Xem thêm: affair intense breach

internal trong tin tức

Ví dụ collocations

internal affairs công tác nội bộ
internal investigation điều tra nội bộ
internal political chính trị nội bộ
months of reflection and internal tháng phản ánh và nội bộ
reflection and internal discussions phản ánh và thảo luận nội bộ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018