Xem thêm: sovereignty retail distort

internal trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018