Xem thêm: prepare also fear

journey trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018