Xem thêm: ship prepare also

journey trong tin tức

Ví dụ collocations

final journey hành trình cuối cùng
journey across hành trình xuyên
journey through Cuộc hành trình xuyên qua
long journey chuyến đi dài
perilous journeys hành trình nguy hiểm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018