Xem thêm: moon fourth spacecraft

landing trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018