Xem thêm: moon fourth land

landing trong tin tức

Ví dụ collocations

D-Day landings Hạ cánh D-Day
before landing trước khi hạ cánh
landing gear thiết bị hạ cánh
made an emergency landing hạ cánh khẩn cấp
soft landing hạ cánh mềm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018