Xem thêm: retaliate tariff escalation

levy trong tin tức

Ví dụ collocations

tourism levy thuế du lịch

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018