Xem thêm: firearm shrink criterion

license trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019