Xem thêm: controversial ideology lease

mainstream trong tin tức

Ví dụ collocations

becoming mainstream trở thành chủ đạo
mainstream media truyền thông chính thống
mainstream parties đảng chính

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018