Xem thêm: defect stability comparison

maintenance trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018