Xem thêm: pullout offshoot terrorist

manbij trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018