Xem thêm: Christchurch referendum spectre

manifesto trong tin tức

Ví dụ collocations

general election manifesto tuyên ngôn tổng tuyển cử

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019