Xem thêm: annul Istanbul candidate

mayoral trong tin tức

Ví dụ collocations

Istanbul mayoral election Bầu cử thị trưởng Istanbul
mayoral candidate ứng cử viên thị trưởng
mayoral certificate chứng chỉ thị trưởng
mayoral election in Istanbul bầu cử thị trưởng ở Istanbul
run of the city's mayoral điều hành thị trưởng của thành phố

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019