Xem thêm: avenger pornography theaters

metric trong tin tức

Ví dụ collocations

000 metric tons 000 tấn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019