Xem thêm: migrant cannabis manslaughter

migration trong tin tức

Ví dụ collocations

human migration di cư của con người
illegal migration di cư bất hợp pháp
irregular migration di cư bất thường
migration crisis khủng hoảng di cư
migration to Europe di cư đến châu Âu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018