Xem thêm: ocean spacecraft satellite

mission trong tin tức

Ví dụ collocations

Europa Clipper mission Nhiệm vụ Europa Clip
UN peacekeeping mission Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc
foreign missions nhiệm vụ nước ngoài
rescue mission nhiệm vụ giải cứu
training mission nhiệm vụ đào tạo

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019