Xem thêm: abdication Meghan 2016

monarchy trong tin tức

Ví dụ collocations

absolute monarchies chế độ quân chủ tuyệt đối
absolute monarchy chế độ quân chủ tuyệt đối
constitutional monarchy chế độ quân chủ lập hiến

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019