Xem thêm: landing mission spacecraft

moon trong tin tức

Ví dụ collocations

full moon trăng tròn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019