Xem thêm: landing spacecraft mission

moon trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019