Xem thêm: kneel seem match

mystery trong tin tức

Ví dụ collocations

remains a mystery vẫn còn là một bí ẩn
shrouded in mystery Bao phủ trong bí ẩn
solve the mystery giải quyết bí ẩn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019