Xem thêm: oppose divisive slab

nasty trong tin tức

Ví dụ collocations

Markle nasty Markle khó chịu
know that she was nasty biết rằng cô ấy đã khó chịu
very nasty rất khó chịu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018