Xem thêm: Geneva sabotage vulnerability

neuroscientist trong tin tức

Ví dụ collocations

cognitive neuroscientist nhà thần kinh học nhận thức
neuroscientist Gina Rippon nhà thần kinh học Gina Rippon

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019