Xem thêm: senator Senate reform

nomination trong tin tức

Ví dụ collocations

2020 Democratic presidential nomination Đề cử tổng thống dân chủ năm 2020
Democratic nomination Đề cử dân chủ
Kavanaugh's nomination Đề cử của Kavanaugh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018