Xem thêm: ideology integrity spike

nostalgia trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019