Xem thêm: recycle spacecraft mission

ocean trong tin tức

Ví dụ collocations

ocean and coastal đại dương và ven biển
ocean currents dòng chảy đại dương
ocean floor đáy đại dương
ocean temperatures nhiệt độ đại dương
world's oceans đại dương thế giới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018