Xem thêm: capsize Caracas commando

operative trong tin tức

Ví dụ collocations

co-operative hợp tác xã

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018